۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

 

مسئول دبیرخانه و وصل کردن دستگاه هولتر قلب وفشارخون به بیماران :

خانم فرزانی

 

تلفکس : 32531433-034