۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

مسئول واحد درآمد : آقای عزیزاله سلطانی نژاد

 

پرسنل این واحد :

خانم شجاعی

خانم تقی زاده

خانم حیدری

 

تلفن تماس : 32510026-034