۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

مددکار : خانم مونس سلطانی نژاد

انجام امور مربوط به تخفیفات دارویی بیماران خاص

تلفن تماس : 32514993-034