۱۳۹۸ يکشنبه ۶ بهمن

مسئول واحد رایانه : مهندس رضا قاضی زاده

تلفن تماس : 32514993-034

it.ghazizadeh@yahoo.com

تلفن داخلی : 211