۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر

خانم مهرزاد : کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی با سابقه کار مفید

 

صبحها : شنبه، 2شنبه، 4شنبه 8 تا 13

 

روانپزشکی (متخصص اعصاب و روان ) : خانم دکتر شیما احمدزاده حشمتی

شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 12 صبح