۱۳۹۸ شنبه ۲۷ مهر
تعداد بازدید : 1222

ارتباط با ما

ریاست : 32514992-034 

مدیریت : 32531433-034  

تلفن گویا :  1677

فکس : 32531433-034

حسابداری و تدارکات و درآمد : 32510026-034

کارگزینی ودبیرخانه : 32531433-034

مددکاری و فیزیوتراپی و بخش شیمی درمانی سرپایی : 32514993-034

پذیرش و انبار ملزومات : 32512098-034

آزمایشگاه بالینی و آزمایشگاه ژنتیک و آزمایشگاه مرجع : 32514994-034

بخش دیالیز : 32514996-034